سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) 
پژوهشگر 
 
ادامه دارد 
پژوهش 
همکاری 
مرکز پژوهشی دایرة المعارف علوم عقلی اسلامی 
همکار علمی 
 
ادامه دارد 
پژوهش