ابن عربی و اشاعره
52 بازدید
ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این اثر، فرضیه‌ی «عدم تأثیر پذیری ابن عربی از اشاعره» را مورد بررسی قرار می‌دهد و به صورت تفصیلی تر موضوعات خاصی را که از اختصاصات اشاعره به شمار می‌روند، با دیدگاه های ابن عربی مقایسه و بررسی می‌کند. این روند ابتدا با بحث صفات حق تعالی آغاز می شود و این نتیجه به دست می آید که دیدگاه ابن عربی در این مورد با اشاعره متفاوت بوده و شبهه‌ی تأثیر پذیری وی از آنها منتفی می باشد. پس از آن، در مسأله‌ی جبر و اختیار این بررسی ادامه می یابد و در این مسأله، ابن عربی تفسیر خاصی از جبر و اختیار ارائه می دهد و ما را با این باور همراه می سازد که وی دیدگاه خاص بین الامرینی دارد و به هیچ یک از دو دیدگاه رایج اشاعره و معتزله گرایشی ندارد. در ادامه‌ی همین موضوع، به موضوعات جزئی تری مثل تکلیف مالایطاق، حسن و قبح افعال، عذاب نیکو کاران و کودکان نیز پرداخته می شود و در همه¬ی این موارد ابن عربی در جهت مخالف اشاعره حرکت می کند. پس از آن در بحث از کلام الهی ابن عربی «تعبیر حادثِ قدیم» را متناسب دیدگاه خود می یابد و کلام حق را به لحاظی قدیم و به لحاظ دیگر حادث می داند و البته این حدوث نیز معنی متفاوتی از برداشت رایج متکلمان دارد. سر انجام، در رؤیت حق تعالی، وی به لحاظ اختلاف مبنایی اش در تفسیر هستی با متکلمان، به جانب دیدگاه اشاعره تمایلی نشان نمی دهد و رؤیت را به شکل تجلی حق و نه به شکل حسی آن می‌پذیرد. بنا براین می‌توان بر اساس این مستندات گفت که ابن عربی از اشاعره متأثر نشده است بلکه وی همواره خود را در برابر اهل نظر از جمله متکلمان قرار داده است و بدان تصریح کرده است و دیدگاه های مستقل او در برابر اشاعره گواه این معنا است.